legjobb szabadulószoba

legjobb szabadulószoba

Általános Szerződési feltételek

 

Legjobbszabaduloszoba.hu

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Sweet Escape Kft által üzemeltetett www.legjobbszabaduloszoba.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) történő regisztrálásra, és annak előnyeinek kihasználására vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Weboldalra jelentkező szabadulószobás cégek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Sweet Escape Kft és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

A Weboldalra történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Weboldalon nem jelenhet meg, és annak előnyeit nem élvezheti.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

                                     

A Weboldal üzemeltetője a Sweet Escape Kft.

A Sweet Escape Kft adatai:

Székhely: 1901 Budapest, Üllői út 115/B

E-mail cím: legjobbszabaduloszoba@gmail.com

Adószám: 25417764-2-43

Cégjegyzékszám:01-09-273965

 

A jelen ÁSZF a Weboldalra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az  Sweet Escape Kft és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

 

Sweet Escape Kft kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Sweet Escape Kft és a Jelentkező között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Weboldalra történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

 

A regisztrációra a Weboldalon keresztül elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

 

 A Felek között a Weboldalra történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Sweet Escape Kft általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Sweet Escape Kft a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Sweet Escape Kft kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Továbbá az adatok nem valós feltüntetése esetén, Sweet Escape Kft jogosult megtagadni, és törölni Jelentkező megjelenését a Weboldalon.

 

2. Jelentkezés

 

A Jelentkező a megjelenéssel kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el.  Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával.

 

A Weboldalon történő megjelenésért regisztrációs díj fizetendő, mely 10000Ft+áfa/év.

 

A Weboldalon való megjelenés díja változtatásának a jogát a Sweet Escape Kft fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Weboldalon való megjelenés díját, amennyiben a Jelentkező a jelentkezését már a részvételi díj megváltoztatását megelőzően elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

 

Amennyiben a Weboldalon a Sweet Escape Kft minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Sweet Escape Kft nem köteles a Weboldalon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Weboldali megjelenésre, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

 

 A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést (Regisztráció) a Sweet Escape Kft csak akkor tudja feldolgozni, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Sweet Escape Kft-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Sweet Escape Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.

 

A jelentkezés menete:

 

A Jelentkező a Weboldalon elérhető Regisztrációs lap kitöltésével jelentkezhet a Weboldalra. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: kapcsolattartó név, e-mail cím, telefonszám. A Jelentkező a „Regisztráció” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a regisztráció elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

 

A Sweet Escape Kft a jelentkezés beérkezését követően, azonnal, automatikus visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkező saját admin felületére vonatkozó belépési adatait, ahol a Jelentkező saját szabadulószobájának bemutatkozó adatait, információit, képeit töltheti fel.  Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Sweet Escape Kft felé az legjobbszabaduloszoba@gmail.com e-mail címen. A Jelentkezőnek a regisztrációs díját az oldala nyilvános megjelenése előtt kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ameddig a regisztrációs díj nem kerül átutalásra, a Jelentkező nem jelenik meg a Weboldalon. Ha az átutalás nem érkezik meg Sweet Escape Kft részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Weboldalon történő megjelenésre.

 

3. Fizetési feltételek:

 

A Jelentkező az éves regisztrációs díjat a Sweet Escape Kft bankszámlaszámára (Erste Bank 11600006-00000000-75764810) történő átutalással egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Sweet Escape Kft bankszámlájára megérkezik.

 

4. A Felek jogai és kötelezettségei

 

A Jelentkező jogai és kötelezettségei

 

A Jelentkezőnek jogában áll a Weboldalon részt venni, és saját bemutatkozó oldalt létrehozni. A Weboldal logóját, mely éves szinten frissítésre kerül (évszámfrissítés), a Jelentkező használhatja. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

 

Jelentkező bármikor jogosult saját adatai frissíteni, új szobát feltölteni (a rá eső részvételi díj megfizetésével) a Weboldalon.

 

A Weboldalon tilos hamis információk megjelenítése, ezt Sweet Escape Kft bármikor ellenőrizheti, és írásban tájékoztatást nyújt. Ezen pont megszegése a Jelentkező Weboldalon való részvételének felfüggesztését vonja maga után, egészen addig, amíg a hamis adatok javításra nem kerülnek. Felfüggesztés esetben a Sweet Escape Kft a Weboldal megjelenés részvételi díját nem téríti vissza.

 

5. A Sweet Escape Kft jogai és kötelezettségei

 

A Sweet Escape Kft, a megfizetett részvételi díj után, 48 órán belül köteles Jelentkező bemutatkozó oldalát megjeleníteni a Weboldalon, valamint a látogatók általi kitöltött árajánlatokat továbbítani Jelentkező részére, az erre a célra megadott email címre.

 

A Sweet Escape Kft megtagadhatja a megjelenést attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja még nem érkezett meg a Sweet Escape Kft bankszámlájára.

 

A Sweet Escape Kft-nek jogában áll a Weboldalt törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén. A Sweet Escape Kft vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti, jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

 

Bár a Sweet Escape Kft minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Weboldalon előzetesen megadott menüpontok, szűrők szerint működjön, de fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a Weboldal szűrőrendszerét, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatja az egyes szűrők témáját vagy törölhet egyes szűrőket.

 

Sweet Escape Kft kizárja felelősségét a 5/3 és 5/4 bekezdésben meghatározott változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

 

6. Adatvédelem

 

A Sweet Escape Kft a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Sweet escape Kft részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon.

 

7. Szerzői jog

 

A Weboldal keretében kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Sweet Escape Kft. Sweet Escape Kft a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogát fenntartja.

 

A Sweet Escape Kft nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

 

A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

 

A Sweet Escape Kft a jelen 7. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

8. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

A Jelentkező a Weboldallal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Sweet Escape Kft ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával vagy az legjobbszabaduloszoba@gmail.com e-mail címen.

 

A Jelentkezőnek a Sweet Escape Kft által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az legjobbszabaduloszoba@gmail.com e-mail címen. A beérkezett panaszokat a Sweet Escape Kft legkésőbb 30 napon belül bírálja el és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről.

 

Amennyiben a Jelentkező panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Jelentkező az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Békéltető Testület (Budapest Arbitration Board)

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Jelentkező bírósághoz fordulhat.

 

A Jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: LINK


 

Egyéb rendelkezések

 

A Sweet Escape Kft megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Sweet Escape Kft a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő megjelenésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

A Sweet Escape Kft nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Sweet Escape Kft a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A Sweet Escape Kft nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

A Weboldalon történő jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Sweet Escape Kft bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Jelentkező a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Budapest, 2018. július 23.

Sweet Escape Kft