legjobb szabadulószoba

legjobb szabadulószoba

Adatvédelmi tájékoztató

 

Kedves Látogatónk!
Jelen adatkezelési tájékoztató a Sweet Escape Kft, mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.
1. Kik vagyunk?
Cégünk, a Sweet Escape Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Képviseli: Pattantyús Ádám ügyvezető, Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 115/b, Adószám: 25417764-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-273965, Közösségi adószám: HU25417764, statisztikai számjele : 25417764-9329-113-01., mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:
Postán: Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 115/b címen
Telefonon: +36 304767655 számon
E-mailen: legjobbszabaduloszoba@gmail.com
webhely: www.legjobbszabaduloszoba.hu
Megkeresésére késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.
2. Mivel foglalkozunk?
2013 óta nyújtunk lehetőséget csapatépítő játékok igénybevételére.
3/a Adatfeldolgozónk:

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. 
Ügyfélszolgálat: +36-96/519-833
Központi iroda: 1106 Budapest, Fehér út 10. II. épület 2. em. 
Technikai ügyfélszolgálat: info@webgalamb.hu – kapcsolat@wegbalamb.hu – support@ens.hu 
Web: www.ens.hu – www.webgalamb.hu
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig 
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése;
3/b Tárhelyszolgáltónk:

3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
4/a Kapcsolat oldal

A kapcsolat oldalon kérdéseket tehetsz fel nekünk a szolgáltatásainkról. Adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

4/b Árajánlatkérés 

Árajánlatkéréskor felhatalmazol minket, hogy a megadott adatokat, továbbíthassuk azoknak a szabadulószobáknak, akiket kiválasztottál, hogy ők fel tudják venni veled a kapcsolatot, és árajánlatot tudjanak küldeni.
4/c Szabadulószoba regisztráció

Regisztrációkor elkérjük a szabadulószoba adatait, illetve a kapcsolattartói adatokat. Az adatokat kizárólag addig őrizzük, amíg erre felhatalmazást kapunk. A felhatalmazás alapja a regisztráció megtétele.

Mivel szolgáltatásaink értékesítésében vagyunk érdekeltek, adataid megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli vásárlás előfeltételeként osztod meg velünk. Bízunk benne, hogy válaszunkkal megelégedésedre szolgálunk és hamarosan vevőink között köszönthetünk. 
5. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémád lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphetsz velünk.
A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonokat, Facebook-on stb. megadott adataidat az neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatoddal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.
Szolgáltatásunk során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adataidat kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
6. Közösségi oldalak
Közösségi oldalakon tartjuk veled a kapcsolatot, így a Facebook/Google+/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatjuk, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyeztet a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

7. Ki kapja meg az adataidat?
A személyes adataidat az ügyvezető kezelheti, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.
Adataidat kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezeljük.
Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.
A Sweet Escape Kft, mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. (1106 Budapest, Fehér út 10. II. épület 2. em) – Tömeges levélküldés
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások
Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások
8. Az adatkezelés biztonsága
Adataidat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
9. Milyen jogaid vannak?
Mint Érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön.
Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni.
A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10. A honlapon úgynevezett "sütiket használunk", hogy minél jobb tartalmat tudjunk a látogatók számára nyújtani. Cookie kezelésünkről itt olvashatsz bővebben: Link
11. Panasztételi lehetőség
Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért. Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
12. Miért kell az adatvédelemmel foglalkoznunk?
Az adatvédelmi Tájékoztatóra azért van szükség, mivel az Európai Unió területén hatályba lép az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR). Az adatvédelmi törvények európai országok közötti összehangolása érdekében hozott rendelet pontosítja azokat a szabályokat, amelyek szerint a cégeknek ismertetniük kell az adatfeldolgozási gyakorlatukat. Adatvédelmi irányelveinket az új előírások szerint módosítottuk, egyúttal olyan változtatásokat is bevezettünk, amelyek látogatóink érdekeit szolgálják.
Amikor a Sweet Escape Kft szolgáltatásait használod, ránk bízod adatait. Tudjuk, hogy ez óriási felelősség, ezért mindent megteszünk, hogy megóvjuk adatait, és hogy a kezedbe adjuk az irányítást.
A jelen Adatvédelmi irányelvek tájékoztatást adnak arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük őket, illetve hogyan frissítheted, kezelheted, és törölheted adatait.
Szolgáltatásaink igénybevételekor személyre szabhatod adatvédelmi beállításait, szabályozva, hogy milyen adatokat gyűjthetünk, és hogyan használhatjuk fel őket.
Szeretnénk mindent a lehető legegyértelműbben elmagyarázni, de ha mégis marad kérdésed a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, nyugodtan forduljon hozzánk elérhetőségeink egyikén.
13. Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végén összegyűjtöttük neked, hogy itt is tájékozódhass ezekről.
Fogalom meghatározások
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
14. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
15. Adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.